عضویت در خبرنامه

اخبار مراکز

گزارش تعاونی های برتر استان اردبیل

1961  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 18 شهریور ماه 1394

مراسم هفته تعاون درروزشنبه مورخ 1394/06/14 درسالن فدک اردبیل باحضوراستاندار و مدیرکل اداره تعاون

 بدین وسیله مراسم هفته تعاون درروزشنبه مورخ 1394/06/14 درسالن فدک اردبیل باحضوراستاندارمحترم جناب آقای خدابخش ومدیرکل محترم اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان برادرمنوری ورییس اتاق تعاون استان اردبیل جناب آقای نورافکن وسایرمقامات حاضردرجلسه برگزارکه پس ازایفای سخن مدیرکل محترم اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی واستاندارمحترم درخصوص هفته تعاون ونقش تعاونی هادراقتصادمیهن اسلامی عزیزمان ازتعاونی های برتراستان نیزتجلیل به عمل آمد.لذاتعاونی تولیدی وتوزیعی شرکت بهره برداری امورآب مغان که تعاونی عضواتحادیه امکان بوده وازطرف مدیرعامل محترم اتحادیه امکان نیزعنوان تعاونی برتری راکسب نموده بودبه عنوان تعاونی برترسال 1393 انتخاب که ازایشان نیزتجلیل به عمل آمد.