عضویت در خبرنامه

مرکزی

شعبه مرکز استان اراک

مشخصات:  
مساحت زمين : 5180 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2160 متر مربع 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 450 متر مربع
 
سال تأسيس:
 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 31 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو :
 21286 نفر
 
فروش در سال 1393 : 64240 میلیون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 7514 ميليون ريال
 
آدرس : اراک-میدان امام-اول جاده خمین-شهرک صنعتی اراک-سمت چپ-بلوارامیرکبیر   تلفن : 34135687 ـ 34130373 - 086
فکس : 34130372 - 086