عضویت در خبرنامه

سمنان

شعبه مرکز استان سمنان

مشخصات: 
مساحت زمين : 18.000 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1.260 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 400 متر مربع
 
سال تأسيس: 1365
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : حسن رسولي
 
مدير عامل در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 41 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 16,278 نفر
 
فروش در سال 1393 : 50851 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 5660 ميليون ريال
 
آدرس : سمنان ـ جاده نظامي ـ مقابل نمك كوبي تلفن : 33371180 ـ 33372584- 023
فکس: 33371563 - 023