عضویت در خبرنامه

فارس

شعبه مرکز استان فارس

مشخصات: 
مساحت زمين : 7.600 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 3.600 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 530 متر مربع
 
سال تأسيس: 1372
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 105 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 32475 نفر
 
فروش در سال 1393: 123233 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 :  12371 ميليون ريال
 
آدرس :شیراز-بلوارمدرس-روبروی درب اول پایگاه هوایی-بلوارفرصت شیرازی-کیلومتر1   تلفن :37203881- 071
فکس : 37203671- 071