عضویت در خبرنامه

کرمان

شعبه مرکز استان کرمان

مشخصات: 
مساحت زمين : 10,000 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 3140 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 456 متر مربع
 
سال تأسيس: 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 107 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 40917 نفر
 
فروش در سال 1393: 124312 میلیون  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 14500 ميليون ريال
 
آدرس:
کرمان کیلومتر 2 جاده تهران اتحادیه امکان   
تلفن :
03432910210
          فکس: 32910211-034