عضویت در خبرنامه

همدان

شعبه مرکز استان همدان

مشخصات: 
مساحت زمين : 11.100 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2.000 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 350 متر مربع
 
سال تأسيس: 1366
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 35  تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 10977 نفر
 
فروش در سال 1393 : 49980 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 4100 ميليون ريال
 
آدرس : همدان ـ جاده ملاير ـ پل شورين ـ جنب انبارهاي عمومي تلفن : 32747627 - 081

فکس : 32747546 - 081