عضویت در خبرنامه

اخبار سایت

آگهی دعوت برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم

603  تعداد بازدید  |  شنبه 27 خرداد ماه 1396

مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه،رأس ساعت 9:30 صبح روز 5شنبه مورخ 96/04/22 تشکیل می گردد

 

بسمه تعــالی

آگهی دعوت برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم

اتحادیه امکان

بدینوسیله ازکلیه اعضای مجمع عمومی مرحله دوم اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران(امکان) دعوت می شود که برای شرکت درمجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه،که رأس ساعت 9:30  صبح روز 5شنبه مورخ 96/04/22 درمحل دفترمرکزی اتحادیه واقع در تهران:خیابان آزادی،ابتدای خیابان استادمعین،شماره 190،تشکیل می گردد.حضوربهم رسانند. دستورجلسه،بشرح زیرمی باشد:

  • 1-استماع گزارشات هیئت مدیره درمورد عملکردسال 1395 اتحادیه
  • 2-استماع گزارش بازرسان قانونی وحسابرس مستقل درخصوص صورتهای مالی وعملکرد سال 1395 اتحادیه
  • 3-بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی وعملکرد سال 1395 اتحادیه
  • 4-اتخاذتصمیم درخصوص پیشنهادات هیئت مدیره درمورد تقسیم سود،تغییرات میزان سرمایه اعضاء در اتحادیه و سایر مواردمذکوردرگزارش هیأت مدیره
  • 5-اخذتصمیم درخصوص مراکز زیان ده اتحادیه
  • 6-اتخاذ تصمیم درخصوص فروش املاک مازاد برنیاز اتحادیه
  • 7-انتخاب اعضای هیأت مدیره برای مدت 3 سال
  • 8-انتخاب بازرسان قانونی اصلی وعلی البدل اتحادیه برای سال مالی1396
  • 9-اتخاذ تصمیم درمورد استقراض وتحصیل اعتبار وتسهیلات مالی ودریافت قرض الحسنه ازبانکها وموسسات اعتباری وسایراشخاص حقیقی وحقوقی باتوجه به ماده 54اساسنامه
  • 10-تعیین روزنامه کثیرالانتشار اصلی وعلی البدل برای درج آگهی های اتحادیه

ضمناً باتوجه به بندهای  7 و8 دستورجلسه،کلیه افرادی که داوطلب عضویت درهیأت مدیره وهیئت بازرسی قانونی اتحادیه میباشند،لازم است حداکثر ظرف مدت یک هفته ازتاریخ انتشارآگهی،باستثنای روزهای 5شنبه وتعطیل،به دفترمرکزی اتحادیه درتهران ویا مراکز اتحادیه دراستانها مراجعه وضمن اطلاع ازشرایط لازم،داوطلبی خودرا با تکمیل فرم ثبت نام وارائه مدارک مربوطه، کتباً اعلام ورسید دریافت نمایند. /ن

                                               هیئت مدیره اتحادیه امکان