عضویت در خبرنامه

اخبار سایت

نامه اتحاديه امكان به وزیر محترم تعاون،کار ورفاه اجتماعی

609  تعداد بازدید  |  یکشنبه 16 مهر ماه 1396

بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکترربیعی
وزیر محترم تعاون،کار ورفاه اجتماعی
سلام علیکم و رحمه ا..... 

   محترماً،با عرض پوزش از تصدیع اوقات گرانبهای آن برادر بزرگوار،همچنانکه مستحضرمی باشید،شرایط اقتصادی حاکم برواحدهای تولیدی وکارگری کشور،ونیز خانوارهای وابسته به مجموعه های مذکور،ازوضعیت مناسبی برخوردارنبوده و واحدهای تولیدی ونیز کارگران عزیز،این قشرزحمتکش وقانع کشور،متأثر از وضعیت فعلی،با مشکلات عدیده ای که عمدتاً ناشی از رکود حاکم بر بازار می باشد،درحال مبارزه می باشند.ازیک طرف،جامعه مصرف کننده،و در ارتباط با این اتحادیه تعاونی،کارگران کشور،درتهیه مایحتاج موردنیاز خود،به خصوص کالاهای اساسی که میتواندعمدتاً ازتولیدات داخل کشورباشد،سخت درمضیقه مالی بوده وباکمبود نقدینگی مواجه می باشند، که این مشکل خود تأثیربسزایی در رکود حاکم بر بازار وعدم وجود تقاضادارد،وازطرف دیگرواحدهای تولیدی کشور نیز درتأمین مالی وسرمایه درگردش ونیزایجاد وگسترش بازار مصرف برای تولیدات خود،با مسایل معتنابهی مواجه بوده و جهت دستیابی به منابع مالی مناسب وارزان،به منظور کاهش هزینه های تولید وبرخورداری ازقدرت رقابت دربازار عرضه محصولات خود،بهترین وسریعترین راه  را درپیش فروش محصولات خود،که البته دربردارندۀ شرایط مناسب برای خریداران نیز می باشد،می دانند.وتصدیق می فرمائید که دراین وضعیت که شرح مختصری ازآن به عرض مبارک رسید،تزریق نقدینگی به شبکه تولید وتوزیع کشور،میتواند اثرات قابل ملاحظه ای دررفع مشکلات فوق الذکرو رکود موجود دربازار عرضه ومصرف داشته و کشور را ازاین وضعیت بحرانی،نجات دهد.
     این اتحادیه تعاونی کارگری،به سهم خود،برای تأثیرگذاری درشرایط فعلی،بنحوی که هم مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی وعرضه کنندگان کالا حل شود وهم شرایط مناسب خرید برای مصرف کنندگان،و درارتباط با این اتحادیه،کارگران زحمتکش سراسرکشورفراهم شده باشد،تابازاری مناسب برای عرضه کنندگان کالا فراهم گردد،چاره  را درآن می داندکه ازیک طرف باخریدمحصولات واحدهای تولیدی کشور،که موردمصرف خانوارهای کارگری می باشد، با شرایط نقد وپیش پرداخت،مشکلات تأمین منابع مالی برای آنان را حل نموده ونیزکالا باشرایط مناسب وارزانتر خریداری گردد وازطرف دیگر،با عرضه وفروش اقساطی کالاهای خریداری شده به کارگران سراسرکشور،که دراین اوضاع واحوال،قادر به تهیه کالاهای اساسی خود باشرایط نقدی نمی باشند،تاحدودی موجبات افزایش تقاضا در بازار را ایجادنماید تابه سهم خود در رفع رکود حاکم بر بازارشرکت نموده باشدودراین راستا این مهم تحقق نخواهد یافت مگراینکه  آن برادر ارجمندترتیبی مبذول دارندکه با توجه به منابع مالی در اختیار بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون ونیز سازمان تأمین اجتماعی،که هرسه تحت نظارت و مدیریت جنابعالی می باشند،اعتباری مناسب و با کمترین هزینه،و حتی الامکان از منابع سپرده های قرض الحسنه،حداقل برابر 500 میلیارد ریال،دراختیار این اتحادیه تعاونی کارگری قرارگیرد تا هم درخریدهای خود وتهیه کالا باشرایطی مناسب وارزان ازآن استفاده گردد وهم میزانی ازآن صرف فروش اقساطی به کارگران کشور شود، باشدتادراین مسیر،گشایشی نیز در عملکرد و فعالیتهای این اتحادیه تعاونی کارگری که سالهاست مورد بی مهری مقامات مسئول کشور قرارگرفته واز کمترین تسهیلات جهت پشتیبانی از دوام وبقای آن درنظام توزیعی کشورمحروم گشته و عنقریب است که پس از 45 سال فعالیت درنظام توزیعی کشور،متوقف گردد،بوجودآمده و کارگران عزیز که صاحب بضاعت این سازمان می باشنددعاگوی آن وجود شریف گردند.
پیشاپیش از بذل عنایتی که در حق این تشکیلات وابسته به کارگران سراسرکشور  روا می دارید،تشکروقدردانی می گردد.