shared.root-header.address
shared.root-header.telephone
جستجو

اتحادیه امکان دریک نگاه

اخذ اقامت

اتحادیه امکان در یک نگاه

اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران (امکان) در تاریخ ۰۵/ ۱۳۵۰/۰۸ به دنبال برگزاری ۲ بارگردهمایی کارگران ایران تأسیس یافت. ارکان امکان عبارتند از: مجمع عمومی هیئت مدیره و بازرسان قانونی.

اعضاء هیئت مدیره فعلی از سال ۱۳۶۲ کار خود را شروع کرده اند و با بعضی تغییرات همچنان در حال انجام وظیفه می‌باشند.

امکان فعالیت خود را از سال ۱۳۵۰ با ۳۲ تعاونی شروع نمودکه تعداد این تعاونیها در پایان سال ۱۳۵۷ به ۶۱۰ تعاونی رسید. این تعداد تعاونی در پایان سال ۱۳۶۲ به ۱۹۴۸ تعاونی با ۵۱۱,۸۰۶نفر عضو و در پایان سال ۱۳۶۷ به ۲۶۷۸ تعاونی با ۹۹۲،۹۷۸ نفرعضو و در پایان سال ۱۳۸۷ به ۲۲۶۲ تعاونی با ۹۰۹,۰۸۵ و در نهایت تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۲.۱۰۲ تعاونی با ۸۰۲.۶۲۵ نفر عضو کاهش یافته است.

امکان فعالیت خود را از سال ۱۳۵۰ با ۳۲ تعاونی شروع نمودکه تعداد این تعاونیها در پایان سال ۱۳۵۷ به ۶۱۰ تعاونی رسید. این تعداد تعاونی در پایان سال ۱۳۶۲ به ۱۹۴۸ تعاونی با ۵۱۱,۸۰۶ نفر عضو و در پایان سال ۱۳۶۷ به ۲۶۷۸ تعاونی با ۹۹۲،۹۷۸ نفرعضو و در پایان سال ۱۳۸۷ به ۲۲۶۲ تعاونی با ۹۰۹,۰۸۵ و در نهایت تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۲.۱۰۲ تعاونی با ۸۰۲.۶۲۵ نفر عضو کاهش یافته است.

امکان درابتدا با سرمایه ۳۲۰,۰۰۰ ریال آغاز به کار نمود که با پرداخت مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال کمک ازطرف دفترنخست وزیری به ۱۰,۳۲۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت. این سرمایه در سال ۱۳۵۷ به ۶۷۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال و در سال ۱۳۶۷ به ۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در سال ۱۳۸۷ به ۱۶۷,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در سال ۱۳۹۴ به ۲۹۷.۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

تعدادپرسنل امکان درسال ۱۳۵۷ تعداد ۳۰ نفر، در سال ۱۳۶۷ تعداد ۵۶۳ نفر و در سال ۱۳۸۷ تعداد ۷۲۶ نفر و در پایان سال ۱۳۹۴ تعداد ۴۱۸ نفر می‌باشد.

فروش امکان در سال ۱۳۶۷ مبلغ ۲,۹۸۸,۵۵۲,۵۶۶ ریال بوده است ودرسال ۱۳۸۷ مبلغ ۱,۵۱۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۳.۱۱۳.۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در سال ۱۳۹۸ ۳.۵۹۹.۷۸۳.۰۰۰.۰۰۰ می باشد.

دارائی های ثابت امکان درسال ۱۳۵۷ مبلغ ۱۱۶,۷۰۴,۴۴۹ ریال ودرسال ۱۳۶۷ مبلغ ۱,۲۷۲,۱۹۹,۲۰۶ ریال ودرسال ۱۳۸۷ مبلغ ۱۷۴,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در پایان سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۱۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.علاوه براین مالکیت مراکزوشعبات امکان درکلیه استانها به امکان تعلق دارد.

فیلترها
Sort
display