shared.root-header.address
shared.root-header.telephone
جستجو

اساسنامه

اساسنامه اتحادیه امکان

فصل اول
 • ماده ۱- نام : اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران است که به اختصار در این اساسنامه امکان خوانده می شود.

 • ماده ۲- امکان برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود :

 • ۱) تهیه و تامین نیازهای مشترک اعضاء به طرق مختلف ، از جمله واردات کالا ، و توزیع آن بین آنان و به عبارت دیگر انجام هرگونه خرید مایحتاج برای اعضاء .

 • ۲) سرمایه گذاری یا مشارکت در اداره مجتمع های تولیدی و خدماتی ، بانکی و تاسیس و ایجاد واحدهای تولیدی ، بسته بندی ، توزیعی ( فروشگاه ) ، نگاهداری ، حمل ونقل و بیمه به منظور تامین نیازمندیهای اعضاء و یا استفاده بهینه از سرمایه اعضاء و نیز قبول نمایندگی از واحدهای تولیدی .

 • ۳) ارائه خدمات اداری ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، بازرسی ، تجاری ، اعتباری ، تشکیل صندوق های قرض الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو .

 • ۴) ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیها و اتحادیه های تعاونی عضو و بالا بردن سطح علمی و فرهنگی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تبلیغات تعاونی .

 • ۵) ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه گزارش های اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 • ۶) کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود .

 • ۷) کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.

 • ۸) ارائه خدمات فنی ، تخصصی حقوقی ، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان ، خدمات مشاوره ای و راهنمائی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونیها .

 • ۹) نظارت بر التزام تعاونیهای عضو به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط .

 • ۱۰) حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدا منشی و صلح بین اعضاء .

 • ۱۱) ایجاد رابطه با اتحادیه ها و تعاونیهای جهانی و قبول عضویت آنها .

 • ۱۲) حمایت و دفاع از منافع شرکت های تعاونی عضو.

 • تبصره ۱: امکان می تواند به منظور تحقق اهداف و تامین مقاصد موضوع این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده ، از سرمایه و ذخایر موجود ، سپرده های اعضاء ، اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش های دولتی ، عمومی ، تعاونی ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید .

 • تبصره ۲: امکان می تواند وسایل ، تجهیزات ، ماشین آلات ، تأسیسات ، انبارها ، سردخانه ها، | کارگاهها ، کارخانجات و دیگر نیازمندیها خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه تامین نموده و در جهت اهداف مربوط ، در مؤسسات تولیدی و تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی نماید .

 • تبصره ۲: امکان می تواند وسایل ، تجهیزات ، ماشین آلات ، تأسیسات ، انبارها ، سردخانه ها، | کارگاهها ، کارخانجات و دیگر نیازمندیها خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه تامین نموده و در جهت اهداف مربوط ، در مؤسسات تولیدی و تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی نماید .

 • تبصره ۳: امکان پس از تامین نیاز اعضای خود می تواند نیازهای سایر شبکه های تعاونی و ارگان های دولتی و عمومی و بخش خصوصی (حقیقی یا حقوقی) و نهادهای انقلاب اسلامی را با صرفه و صلاح اعضاء تامین نماید . و همچنین با برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور نسبت به بازاریابی و عرضه تولیدات خود و اعضاء در داخل و خارج کشور اقدام نماید .

 • تبصره ۴: امکان می تواند به منظور تامین منافع اعضاء و استفاده بهینه از سرمایه گذاری آنها ، در مواردی که انبار یا محلی بدون استفاده در اختیار داشته باشد ( کلا یا جزأ ) آن را به صورت اجاره به دیگران ، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، عضو یا غیر عضو. ( در شرایط مساوی حق اولویت واگذاری با اعضاء می باشد ) واگذار نماید .

 • ماده ۳- حوزه عملیات امکان ، سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران است و جهت تهیه مایحتاج خود و اعضاء می تواند در زمینه صادرات و واردات کالا و نیز تأسیس دفتر و نمایندگی در کشورهای خارجی ، اقدام نماید .

 • ماده ۴- مدت امکان از تاریخ تأسیس نامحدود است .

 • ماده ۵- مرکز اصلی و نشانی امکان ، تهران خیابان آزادی ابتدای خیابان استاد معین شماره ۱۹۰ ، می باشد ، و با تصویب هیئت مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی نموده و یا محل آنها را تغییر دهد. تبصره : تغییر نشانی اتحادیه پس از تصویب هیئت مدیره باید به مرجع ثبت اعلام شود تا نسبت به درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اقدام گردد و سپس یک نسخه از آگهی درج شده توسط هیئت مدیره به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارسال شود

 • ماده ۶: سرمایه اولیه امکان مبلغ ۳۲۰ هزار ریال است که به ۳۲ سهم ده هزار ریالی تقسیم و بوسیله اعضاء اوليه پرداخت شده است . در حال حاضر سرمایه امکان ، متناسب با تعداد اعضای آن و کارگران عضو هر یک می باشد و طبق تصمیمات مجمع عمومی میزان سهم هر عضو در تشکیل سرمایه معین و از محل قسمتی از حق العضویت دریافتی از اعضاء تامین می گردد . ضمنا در زمان تصویب این اساسنامه سرمایه امکان بالغ بر ۷۰۸، ۲۸۸ میلیون ریال بوده است .

  هرگونه تصمیم در مورد تغییر سهم اعضاء در سرمایه امکان با تصویب دو سوم آراء اعضاء حاضر در مجمع عمومی عادی امکان ، معتبر خواهد بود .

 • تبصره : وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته یا تحت پوشش دولت ، بانکها ، مؤسسات عمومی ، نهادهای انقلاب اسلامی و تعاونیهای غیر عضو می توانند مطابق ماده ۱۷ قانون بخش تعاون اقدام به سرمایه گذاری در امکان نمایند بدون اینکه عضو امکان شوند .

 • ماده ۷- سهام امکان با نام و غیر قابل انتقال است .

 • ماده ۸ - پس از هر تغییر ( افزایش ) در میزان سرمایه توسط مجمع عمومی ، برابر افزایش سرمایه ، برگه سهام جدید توسط امکان صادر و تسلیم اعضاء می گردد .

 • تبصره ۱: ورقه سهام باید متحدالشکل ، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام امکان به طور کامل و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم ، تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ، در آن درج و به امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ، با انتخاب هیئت مدیره ، برسد . مادام که اوراق سهام صادر نشده است ، امکان باید به اعضاء گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد و مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است ، تحویل نماید .

 • تبصره ۲ - نام ، نشانی ، تعداد سهام هر یک از اعضاء در دفتر سهام امکان به ثبت می رسد .

فیلترها
Sort
display