عضویت در خبرنامه
اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران (امکان)

تهيه و تامين و نيازهاي مشترك اعضاء به طرق مختلف ،از جمله واردات كالا و توزيع آن بين آنان و به عبارت ديگر انجام هرگونه خريد مايحتاج براي اعضاء . سرمايه گذاري يا مشاركت در اداره مجتمع هاي توليدي و خدماتي ،بانكي و تاسيس وايجاد واحدهاي توليدي ،بسته بندي ،توزيعي (فروشگاه ) نگاهداري حمل و نقل و بيمه به منظور تاًمين نيازمنديهاي اعضاء و يا استفاده بهينه از سرمايه اعضاء و نيز قبول نمايندگي از واحد هاي توليدي . ارائه خدمات اداري ،مالي ،حسابداري ،حسابرسي ،بازرسي ،تجاري ،اعتباري ،تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه و ساير...